Wanneer kan je meedoen?

Op 31 december 2022 eindigt de huidige periode van LEADER Noordoost Twente. Vanaf 1 januari 2023 start naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe LEADER-periode met een nieuwe LOS en speerpunten voor Noordoost Twente. Hou onze website in de gaten voor meer informatie over de nieuwe periode.

Wanneer kan je meedoen?

De Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) beschrijft waar de LEADER-groep de komende jaren op in wil zetten. In het kort komt dit er op neer dat LEADER in Noordoost Twente projecten wil ondersteunen die gericht zijn op een aantrekkelijk leefklimaat, nieuw ondernemerschap en nieuwe manieren van ontmoeten. Dat willen we op initiatief van jullie doen; inwoners, verenigingen, buurtbesturen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Om dat doel te bereiken, hebben we een drietal speerpunten opgesteld.

Aantrekkelijk leefklimaat

De mensen worden ouder en we zien steeds minder jongeren. De demografische ontwikkeling heeft belangrijke gevolgen voor Noordoost-Twente, waardoor het steeds lastiger wordt om lokale voorzieningen in stand te houden. Dat hebben we de laatste jaren al gemerkt en dat zal ook in de toekomt zeker een uitdaging blijven.

Goede en voldoende voorzieningen zorgen ervoor dat het ook voor jongeren in Noordoost Twente aantrekkelijk blijft om hier te wonen of te werken. LEADER Noordoost Twente wil nadrukkelijk bijdragen aan een aantrekkelijk leefklimaat voor jongeren door initiatieven op elkaar af te stemmen. Zo ontstaan er kansen op het gebied van huisvesting, carrière en voorzieningen. We denken daarbij specifieker aan nieuwe vormen van (woon)concepten en het clusteren van voorzieningen.

Voor ouderen is het van belang dat ze kunnen blijven meedoen in de maatschappij, ook als zij wat meer zorg nodig hebben. Veel meer dan voorheen blijven ouderen tot op een hoge leeftijd belangrijk voor de samenleving. Dit biedt kansen voor het aanbod van welzijn, lifestyle, cultuur, recreatie en sport. Maar ook voor de samenwerking tussen verenigingen en andere (non profit) organisaties. Zodat het aanbod beter aansluit op de samenleving.

Nieuw ondernemerschap

LEADER wil een stimulans zijn voor de regionale economie. Daarin staat het 'verbinden' centraal. Niet alleen door het verbinden van het bedrijfsleven, organisaties of mensen. Maar ook door het verbinden van sectoren als de agrarische sector, kunst, recreatie, cultuur en toerisme om zo nieuwe verdienmodellen en een hernieuwde relatie tussen stad en land te ontwikkelen.

De aanleg van glasvezel in het buitengebied legt de basis voor nieuwe vormen van verbinden. Slimme applicaties kunnen ervoor zorgen dat mensen zich overal – locatie onafhankelijk – kunnen werken en vestigen. Daardoor ontstaat een nieuwe lifestyle en kunnen mensen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen, ook wanneer ze meer zorg nodig hebben.

Verbinden betekent ook het stimuleren van de werkgelegenheid. Door bijvoorbeeld jongeren te koppelen aan het regionale bedrijfsleven, het MKB te stimuleren en samenwerkingen aan te jagen. Voor LEADER Noordoost Twente staat centraal dat elk initiatief of project – ook uit de andere speerpunten – een bijdrage kan leveren aan de regionale economie en de werkgelegenheid.

Innovatief ontmoeten

LEADER wil initiatieven ondersteunen die op een frisse wijze kijken naar de manier waarop mensen voor elkaar kunnen zorgen en elkaar kunnen ontmoeten. Maar ook op een vernieuwende manier kijken naar de wijze waarop we samen bestaande, noodzakelijke voorzieningen in stand kunnen houden. Kunnen we door slim te combineren en meer samen te werken er voor zorgen dat het voorzieningenniveau optimaal blijft?

Als we Noordoost Twente leefbaar willen houden, betekent het dat we moeten kijken naar een nieuwe invulling van het begrip 'noaberschap'. De verhouding tussen overheid en maatschappij verandert snel en er wordt steeds meer een beroep gedaan op de betrokkenheid van inwoners en het bedrijfsleven. De nieuwe verhoudingen vragen een andere manier van samenwerken en samenleven.

De zorg biedt een kans om nieuwe arrangementen te ontwikkelen vanuit de lokale samenleving, waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties elk vanuit hun eigen kracht een bijdrage leveren.

Criteria

Voor alle initiatieven geldt dat zij uit de samenleving moeten komen en daar ook draagvlak moeten hebben. Ze moeten van meerwaarde zijn voor Noordoost Twente en mensen, organisaties en sectoren met elkaar weten te verbinden. Er moet sprake zijn van een zekere mate van innovatie. Dat kan zijn door op een vernieuwende wijze te kijken naar samenwerkingsvormen en organisaties. Maar dat kan ook terugkomen in de manier waarop het project wordt aangepakt of de wijze van financiering of exploitatie. Uiteraard verwacht LEADER dat een project realiseerbaar is vanuit organisatorisch en financieel oogpunt. De kwaliteit van het project moet gewaarborgd zijn door aan te tonen dat het project een lange termijn perspectief heeft en de meerwaarde van een subsidieverlening inzichtelijk te maken. De LEADER-groep zal je vragen deze genoemde criteria te onderbouwen.


Gemeente Tubbergen
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Dinkelland
European Nerwork for Rural Development
Marb Consultancy
Netwerk Platteland